?????? ???- ?????????? ??????? ???????? ??????????? ? ?????????? ????????? ?nglish
Научно-Технически Съюзи Център за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално
ТЕРИТОРИАЛЕН НТС НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ - ПЛОВДИВ
Председател: маг. инж. Мирко Угринов МБА
Секретар: маг. инж. Любомир Костов
Председател на Контролната комисия: маг. инж. Тодор Стоилов

Териториалният Научно технически съюз на енергетиците Пловдив, (съкратено ТНТСЕ) е организация - наследник на пловдивските инженери и техници, работещи в областта на енергетиката и членуващи в първото пловдивско дружество на инженерите и техниците 1922год., клон на БИАД.

Териториалният НТС на енергетиците Пловдив е структурно звено на Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив“.
Научно техническият съюз на енергетиците в България (съкратено ТНТСЕБ) е организация на инженерите и техниците работещи в областта на енергетиката в Република България и е основан през 1965 година. НТСЕ в България е в състава на Федерацията на НТС и има свои Териториални и Регионални структури по места.

Териториалният НТС на енергетиците Пловдив е приел Устава на НТС на енергетиците в България и е териториална организация, призната от Централното ръководство на НТС на енергетиците в България.
През 2015 година се чества 50 годишен Юбилей от създаването на Научно техническият съюз на енергетиците в България.

В ТО на НТС на енергетиците Пловдив членуват специалисти с висше и средно образование от енергийните предприятия за производство, разпределение и снабдяване с електрическа, топлинна и природен газ, енергийните отдели на промишлените предприятия и фирми, както и специалисти, занимаващи се с екология и енергийна ефективност, проектиране и обучение на специалисти работещи в енергетиката.

ТО на НТС на енергетиците Пловдив:
·         Обединява и организира специалистите енергетици, представлява и защитава техните творческо-професионални интереси, отстоява общественото им признание, издига престижа на тяхното творчество и труд и подпомага професионалното и творческото им израстване.
·         Създава условия за членовете и привържениците си за свободно и творческо професионално общуване в областта на енергетиката.
·         Активно участва във форматирането и осъществяването на научно-техническа, екологическа и икономическа   политика в областта на енергетиката на регионално равнище.
·         Провежда професионално-квалификационна дейност и подпомага разработването на творчески идеи и инициативи на свои членове;
·         Осъществява сътрудничество със сродни организации на енергетиците и други обществени организации в областта, страната и чужбина;
·         Участва при разработване и обсъждане на закони, наредби, правилници, инструкции и други нормативни актове в областта на енергетиката, опазването на околната среда, защитата на хора от вредни и опасни въздействия и защитата на материални ценности от увреждания и унищожаване в резултат на ползване на енергия;
·         Оказва научна и методична помощ на стопански субекти за ефективно използване на енергийните ресурси и намаляване на енергоемкостта в икономиката;
·         Участва със становища, анализи, експертизи и други по развитието и приложението на български и чужди решения в областта на енергетиката;
·         Участва при решаване на конкретни научно-технически и икономически проблеми в областта на енергетиката;
·         Самостоятелно или във взаимодействие с други организации да провежда научно-технически мероприятия - симпозиуми, конференции, семинари, дискусии и други форуми;
ТО на НТС на енергетиците Пловдив извършва своята дейност по утвърден годишен план за научно технически мероприятия:
С много висок интерес и активност, като особени важни за колегията се провеждат семинари и срещи, свързани с:
1.     Енергийна ефективност при производството и потреблението на енергия;
 1. Газификацията в България - състояние и насоки на развитие;
 2. Новите отношения в енергийния пазар на България. Трети либерализационен пакет;
 3. Ефективно и икономично енергоснабдяване;
 4. Използване на енергия от Възобновяеми източници;
 5. Защита на интересите на потребителите в енергийния сектор;
 6. Тенденции в производството на съоръжения за отрасъл енергетика;
 7. Режими на работа на електроенергийната система на Република България;
 8. Еврофинансиране. Оперативни програми 2014-2020 година;
 9. Кредитиране на енергийната ефективност от ЕБВР и МФ „Козлодуй”;
 10. Системи за съхранение на енергия;
 11. Зелена енергия, ползи за промишлената енергетика;
 12. Други свързани с екология и управление в енергетиката;
 
ТНТСЕ подържа връзка с фирми в областта на енергетиката, топлофикация, промишлена енергетика, отопление и охлаждане (в т.ч. вентилация и климатизация), които изнасят периодично фирмени презентации с новости в тяхната дейност.
Членове на ТНТСЕ участват със становища при обсъждане на нормативни документи в специализирани съвети на Община Пловдив, Министерство на енергетиката и Комисия по енергийно и водно регулиране.
Традиционни са ежемесечните сбирки на Клуба на енергетика, които се провеждат всеки първи вторник на месеца в Дома на науката и техниката - Пловдив. Тази традиция има повече от двадесет и пет годишна история и обединява опита и знанията на енергетици от различни поколения.
Всяко от дружествата провежда дейност както в областта, в която работят неговите членове, така и в мероприятия на съюза.
ТНТСЕ участва активно в дейността на СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив”, като много често е инициатор на такива.
Председателят на ТО на НТС на енергетиците е член на УС на Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив и комисиите по “Финанси и стопанисване на МТБ“ и „Научно-техническа дейност“, помощни органи на УС на Сдружението, като участва редовно в тяхната дейност със становища и конкретни предложения.
Председателят на ТО на НТС на енергетиците е удостоен със званието „Заслужил енергетик“ от Българска Браншова камара на енергетиците през 2013 г. и званието „Заслужил деятел на Федерацията на научно техническите съюзи“ 2016 г., член е на УС на НТС на енергетиците в България, като участва редовно в неговите заседания и обсъждания.
През последните години ТНТСЕ на енергетиците в Пловдив има приблизително 50 членове с две структури - НТД на енергетиците от промишлеността(Клуб на енергетика) и НТД на енергетиците от Топлофикация.
 
© 2015 РНТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys