Научно-Технически Съюзи Център за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално
Месечна Програма за научно-техническите прояви през месец ОКТОМВРИ 2017 година


по
ред

Дата, час, място

Вид на проявата
ТЕМА
Организатор
1 03.10.2017г., 18.00ч., зала 5, ДНТ Семинар „Възможности за управление на електроенергийните системи с преобладаващо участие на възобновяеми енергийни източници” ТНТС на енергетиците
2 04-06.10.2017г., ДНТ Обсъждане Промени в организацията и провеждането на семинар „Ефективно и икономично използване на енергията в промишлеността и бита” РНТС по машиностроене
3 04.10.2017г., 17.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на геодезиста и земеустроителя РС на геодезистите и земеустроителите
4 09-13.10.2017г., с. Манастир Залесителна акция Залесителна акция в село Манастир РНТС по лесотехника, РГУ
5 10.10.2017г., 17.00ч.,
зас. зала 3, ДНТ
Клуб Клуб на специалистите по водно дело ТО на НТС по водно дело
6 11.10.2017г., 16.00ч., УХТ Клуб Клуб на специалистите от хранителната промишленост РНТС по хранителна промишленост
7 11.10.2017г., 16.00ч., УХТ Клуб Младежки клуб по машиностроене РНТС по машиностроене
8 12.10.2017г., 11.00ч. Обсъждане „Възможност за сушене на багрени прежди с микровълнова сушилня” РНТС по текстил, облекло и кожи
9 12.10.2017г. 17.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на озеленителя и лесоинженера РНТС по лесотехника
10 12-13.10.2017г., ФНТС София Симпозиум с международно участие Участие в Осми национален симпозиум с международно участие
„Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки”
РНТС по хранителна промишленост, СХП
11 13.10.2017г., ДНТ Заседание Заседание на Управителния съвет на РНТС на специалистите от земеделието РНТС на специалистите от земеделието
12 16.10.2017г., 14.00ч., КТИ Съединение Среща Етично финансиране на предприемачеството - Представяне на проект ФИЕФП РС на икономистите
13 17.10.2017г., 17.00ч.,
зас. зала 3, ДНТ
Семинар „Как да реализираме своето изобретение” РНТС на изобретателите
14 20.10.2017г., ИРА Открит ден Откриване на риболовния сезон РНТС на специалистите от земеделието, ИРА
15 20-21.10.2017г., УХТ Международна научна конференция Участие в 64-та Международна научна конференция „Хранителна наука, техника и технологии - 2017” РНТС по хранителна промишленост, РНТС по машиностроене, УХТ
16 23-27.10.2017г., ВУАРР Честване Международна Еразъм седмица РНТС на специалистите от земеделието, ВУАРР
17 23.10-19.11.2017г., ДНТ - Пловдив Изложба Изложба за Иван (Джон) Ночев РНТС по транспорта
18 24.10.2017г., 17.30ч., зала 6, ДНТ Клуб Клуб на еколога РНТС по лесотехника
19 24.10.2017г., 17.00ч., ДНТ Клуб Клуб на специалистите по електроника, електротехника и съобщения РО на Съюза по електроника, електротехника и съобщения
20 24.10.2017г., 17.00ч., зала 5, ДНТ Семинар „Облачни технологии в образоването” РС по автоматика и информатика
21 25.10.2017г., ИЗК, ИРГР, ИТТИ, ИО, ИРА Честване Ден на земеделската наука и плодородието РНТС на специалистите от земеделието, ИЗК „Марица”, ИРГР „К. Малков”, ИТТИ, ИО, ИРА
22 25.10.2017г., 15.00ч., зала 5, ДНТ Кръгла маса „Съвременни методи и средства за управление на поливния процес” ТО на НТС по водно дело
23 25-26.10.2017г., УХТ Национална научно-практическа конференция с международно участие Участие в Девета  национална научно-практическа конференция с международно участие на тема „Иновации в хранително-вкусовата промишленост – проблеми и перспективи” СХП, ФНТС, БАБХ, УХТ, СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив”, РНТС по хранителна промишленост, СИБ
24 25-27.10.2017г., Габрово Национална кинференция XIX-та Национална текстилна конференция 2017 "Традиции и иновации в текстила и облеклото" НТС по ТОК, РНТС по текстил, облекло и кожи
25 27.10.2017г., АУ Пловдив Изложба Есенна изложба на бели и вакли Маришки овце РНТС на специалистите от земеделието, АУ Пловдив
26 29.10.2017г., 10.00ч., ДНТ Клуб Клуб на специалиста по текстил, облекло и кожи РНТС по текстил, облекло и кожи
27 30-31.10.2017г., ПУ „П.Хилендарски” Честване Честване 100 годишнината от рождението на акад. Куртев РНТС на химиците
28 всяка събота, 15.00ч., зала 6, ДНТ Клуб Клуб „Космос” РНТС по транспорта

 

 
© 2005-2017 РНТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys