?????? ???- ?????????? ??????? ???????? ??????????? ? ?????????? ????????? ?nglish
Езиково Обучение Професионално Обучение Компютърно Обучение Курсове за ученици График обучения
"НТС- Инженеринг" ЕООД
За контакти:nts@hst.bg
0886 29 28 48; 032/263-213

„НТС - Инженеринг” - Пловдив е дружество, регистрирано по Търговския закон, собственост е на СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив” и с основен предмет на дейност: Професионална квалификация и професионално обучение на заети, безработни ,специалисти, учащи, военнослужещи . Осъществява дуално обучение и валидиране на знания и умения. Извършва също консултантска дейност по изготвяне на проекти ; проекто - конструкторска и технологична дейност; стандартизационни услуги; преводи; посредническа дейност.

„НТС– Инженеринг” е Доставчик на услуги, извършващ обучения с предоставяне на ваучери на заети и безработни лица по 36 професии и специалности, езикови компетентности по английски и немски езици, дигитална компетентност по Оперативна Програма ”Развитие на човешките ресурси“2014-2020. (тел. 032/26 32 13, 0886 /29 28 48).

„НТС Инженеринг” ЕООД може да се включи като Партньор на Кандидати, Работодатели по схема BG05M9OP001-1.002 „Активни” от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и като подизпълнител по схема BG05M9OP001- 1.003 „Ново работно място” при извършване на дейности „Професионална квалификация” , „Езикова компетентност” - английски и немски език, и „Дигитална компетентност”.

Дружеството има над 35 годишен опит в професионалното, езиковото и компютърно обучение. Лицензирано е като Център за професионално обучение - Лиценз №200312095 на НАПОО - София. Извършва се обучение по 36 професии. Отличната материална база - Дома на науката и техниката - Пловдив, висококвалифицираните преподаватели, системата за управление на качеството по ISO 9001:2000 и Наредба №2 /08.09.2015г. на МОН са гаранция за успешно професионално, езиково и компютърно обучение на курсистите.

Текущи проекти:

 Проект BG05M9OP001-1.023-0010 “От идеята до парите“ по схема“Подкрепа на предприемачеството“ на ОП“Развитие на човешките ресурси“ с водеща организация “Андолито Консулт“ЕООД-Пловдив и партньор“НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив стартира от 01.06.2018г. и цели да бъдат обучени по част от професията“Сътрудник в малък и среден бизнес“ 110 лица,желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност,в т.ч. младежи до 29г.,безработни,не активни и /или работещи,без собствен бизнес.Те ще бъдат подкрепени по проекта чрез 40 часа индивидуални безплатни консултации по изготвяне на бизнес-план,документи за вписване на нов търговец и/или заявление за финансов инструмент.

В дейност II ще бъдат обучени 72 души,разделени в 12 групи по 6 души по специалността“Малък и среден бизнес“-180 уч.ч. в Дом на науката и техниката-Пловдив,от ЦПО към „НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив.След завършване на обучението и успешно полагане на изпит и защита на бизнес-план,курсистите ще получат Удостоверение за професионално обучение ,обр. 3-37 на МОН.

За включване в обучението и допълнителна информация:

„НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив, Дом на науката и техниката-Пловдив,ул.“Гладстон“1

инж. Атанас Куюмджиев

0886/292848

 

nasko@hst.bg

Минали проекти:
1. Проект BG 0004.03.03.014 „Професионална квалификация на безработни по професията”Монтьор на ВиК мрежи” и „Монтьор на електрични и електронни съоръжения” по програма ФАР с период на изпълнение 02.01.2003 -31.08.2003г

2.Проект ESF-2102-09-06001„Професионална квалификация на заети лица от „Р-Декса Трейдинг”ООД-Пловдив по професията „Работник в производство на облекло”.Срок на изпълнение 01.02.2009г.-31.07.2009г.Водеща организация:“Р-Декса Трейдинг“ООД-Пловдив,партньор-„НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив.

3. По-атрактивно обучение и професионално развитие на обучителите от „НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив по Проект№2015-1-BG01-KA102-014149 на програма „Еразъм+“на ЕС”
 
© 2015 РНТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys