?????? ???- ?????????? ??????? ???????? ??????????? ? ?????????? ????????? ?nglish
Научно-Технически Съюзи Център за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално
Проекти
В Дома на науката и техниката-Пловдив връчиха сертификати за осъществена мобилност на преподаватели от“НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив по проект на програма“Еразъм+“
 
На 26.07.2016г. в Дома на науката и техниката –Пловдив се проведе връчване на сертификати на преподаватели по професионална квалификация и професионално обучение в „НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив за осъществена мобилност в Барселона и Прага в рамките на проект 2015-1-BG01-KA102-0141149 „Подкрепа на професионалното развитие на персонала в сферата на професионалното образование и обучение“ на програма“Еразъм+“ на Европейския Съюз.

В изпълнение на дейностите по проекта 3 преподаватели в модули по английски език осъществиха мобилност в Барселона-Испания,където се запознаха с испанския опит в провеждане на дистанционно обучение ,а 5 преподаватели по „Графичен дизайн „ и „Оператор на компютър“ се запознаха с опита на Чехия по въвеждането на дистанционната и комбинирана форми на обучение в професионалната квалификация и професионалното обучение,по време на мобилност в град Прага.
Връчване сертификата на Снежана Павлова,мобилност Барселона
Връчване сертификата на Йордан Ламбрев,мобилност Прага
Участниците в мобилностите с д-р Юлиана Хаджичонева, Координатор на проекта от „Барсконсулт“-София и инж. Атанас Куюмджиев от „НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив

Сертификатите за обучение чрез мобилност бяха връчени от д-р Юлиана Хаджичонева -Координатор на проекта от фирмата „Барс-Консулт“-София.Беше подчертано,че  начина на преподаване и методиките за дистан-ционно обучение не се различават много от прилаганите форми и у нас,но може да се използват установените връзки с партньорски организации за развитие на тези дейности в нови съвместни проекти,използване от наши обучаващи организации на интернет платформата за дистанционно обучение  “Moodle” и въвеждане на елементи от дистанционната форма на обучение в бъдещата дейност на „НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив,в обученията с ваучери на заети лица и безработни лица по проекти от схеми на ОП “Развитие на човешките ресурси“2014-2020г.,осъществявани от Агенцията по заетостта-София

По-атрактивно обучение и професионално развитие на обучителите от „НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив по Проект№2015-1-BG01-KA102-014149 на програма „Еразъм+“на ЕС„НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив е партньор в Национален консорциум в областта на професионалното образование и обучение по проект “Подкрепа за професионалното развитие на персонала в сферата на професионалното образование и обучение”, финансиран по Програма “Еразъм+” на Европейския съюз. Проектът е насочен към по-качественото и атрактивно професионално образование и обучение съобразно съвременните изисквания и очаквания на потребителите. Предоставя се възможност на участниците за запознаване с иновативни педагогически подходи с фокус върху обучаемите, подобряване на капацитета и въвеждане на съвременни инструменти и практики за обучение на работното място. Обучителните дейности и обмена на опит с организации в сферата на професионалното образование и обучение в чужбина ще допринесат за повишаването на интерактивността на професионалната подготовка и мотивацията на обучителите от партньорските организации, участващи в Националния консорциум.

Вследствие на проекта се очаква да се:

  • Развие професионалното обучение като се въведат нови иновативни практики в средата за обучение на партньорите;

  • Подготвят обучителите на партньорските организации за прилагане на нови инструменти, методи и организация на обучение;

  • Адаптират и приложат новите професионални знания и умения в учебните програми на участниците;

  • Обогатят и усъвършенстват езиковите умения на участниците в обмена на опит;

  • Обогатят дейностите на съществуващата мрежа на национално ниво на научно-техническите съюзи (НТС) и развитието й в мрежа на европейско ниво с участието на нови европейски партньори;

  • Обмени опит и ресурси между членовете на партньорската мрежа чрез споделяне на програми, онлайн обучители и др.

За повече информация:
http://barsconsult.bg/projects/podkrepa-cpo

Партньори:

БАРС Консулт – Координатор на Националния консорциум
http://barsconsult.bg

Evropska rozvojova agentura – Република Чехия
http://eracr.cz

Global Skills Network - Испания
http://www.europeworkexperience.com/home.html

Дом на науката и техниката - Враца
http://dnt-vratza.com/?lang=BG

НТС – Инженеринг - Пловдив
http://www.hst.bg/bulgarian/nst.htm

Териториална организация на НТС - Русе
http://www.nts-ruse.org

Териториална организация на НТС – Ямбол
Доверете се на традицията!
http://www.nts-yambol.org

Пловдив,
ул. „Гладстон” №1,
Дом на науката и техниката,
тел. 032/62-25-60, 032/26-32-13
факс 032/62-25-61

 
© 2015 РНТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys