?????? ???- ?????????? ??????? ???????? ??????????? ? ?????????? ????????? ?nglish
Научно-Технически Съюзи Център за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално
РЕГИОНАЛЕН НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ - Пловдив

Председател - инж. Лука Огорялков, тел.: 0878 341 880

Секретар - инж. Лидия Киркова, тел.: 0887 954 120

В структурата на РНТС по текстил, облекло и кожи има 3 секции:
- Секция „Текстил”;
- Секция „Облекло”;
- Секция „Кожи и обувки”.

Регионалната организация се ръководи от Общо събрание и Управителен съвет, клон е на националния НТС по ТОК - София. Индивидуални членове на съюза могат да бъдат специалисти с висше и средно образование, работещи в отрасъл „Лека промишленост”, респективно - колективни членове, могат да бъдат фирми от същия отрасъл.
Към 01.01.2016г. има действителни 113 индивидуални членове и 19 колективни членове (фирми).
Основни насоки, по които Регионалният съюз реализира дейността си са:
- Организиране на регионални научно - технически изяви - конференции, семинари, бизнес срещи, кръгли маси и участие в национални такива;
- Консултантски и експертни услуги при подготовката на проекти по донорски и други програми;
- Осигуряване на актуална информация за техниката и технологията в бранша чрез участие в международни специализирани изложби, панаири, конференции;
- Организиране на квалификационни курсове за работещи кадри и подготовка на нови;
- Други възможни дейности в рамките на бранша.

През 2016 година са предвидени 17 научно - технически изяви.
 
Най-значима от тях е XVIII-та Национална текстилна конференция 2016 с международно участие "ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛА И ОБЛЕКЛОТО", която ще се проведе в Сливен със съдействието на „Е. Миролио“ ЕАД и НИС на ТУ - София. Участват учени и специалисти от България, Македония, Турция, Гърция, Италия, Франция, Виетнам и други.
Работни езици: български, руски, английски.
Такса правоучастие:
·         60 лева с ДДС за индивидуални членове;
·         90 лева с ДДС за юридически лица.
 
Таксата за правоучастие в конференцията включва:

  • коктейл и галавечеря;
  • кафе паузи;
  • участие в научните сесии;
  • получаване на изнесените доклади в списание „Текстил и облекло".

За допълнителна информация:
http://biblioteka-ipf-kolej-sliven.webnode.com/sliven/


 
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
в НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА  КОНФЕРЕНЦИЯ 2016
26-28 октомври 2016, Сливен, Хотел Парк „ЦЕНТРАЛ“
бул. Цар Освободител 6, 8800 Сливен
 
Име........................................................................................
Фамилия................................................................................
Месторабота.......................................................................
Адрес:....................................................................................
За контакти:.......................................................................
 
*Заявката да бъде изпратена на: textilejournal.corrector@fnts.bg

 
© 2015 РНТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys