Научно-Технически СъюзиЦентър за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално
ПОД НАЕМ:
Луксозен офис, Офиси и зали в
Дом на науката и техниката - Пловдив

За справки:
0885 26 48 15
032 62 25 60
ГАЛЕРИЯ >>
Дом на науката и техниката – Пловдив
ул. „Гладстон” №1

Предлага под наем:

конферентни зали
учебни зали
• офиси
• изложбени площи

За контакти:
тел.: 032 62 25 60
E-mail: nts@hst.bg
История и мисия

СНЦ „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”, приемник на Пловдивския клон на Българското инженерно-архитерктурно дружество (БИАД) - София, учредено през 1893 г., обединява научно-техническата интелигенция в региона и с различните си форми на дейност подпомага професионалното развитие и усъвършенстване на своите над 2000 членове, като се стреми да подобри и социално-икономическата среда, в която те работят. Сдружението се явява естествен посредник между науката и бизнеса.

Сдружението членува във Федерация на научно-техническите съюзи в България, Световна федерация на инженерните организации, Европейска федерация на националните инженерни асоциации, Съюз на българските фондации и сдружения, Българска стопанска камара

Структура

Сдружението се състои от 15 специализирани регионални научно-технически съюзи с индивидуални и колективни членове. Колективни членове са висши учебни заведения, научни институти, държавни и частни фирми.

Ръководи се от Управителен съвет, който се състои от председателите на регионалните специализирани научно-технически съюзи.

Председател на Управителния съвет на СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив” е доц. д-р инж. Светозар Нейков.

Изпълнителен директор на СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив” е инж. Розен Попов.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

 • проф. дхн Георги Папанов
 • проф. д-р инж. Георги Сомов
 • доц. д-р Георги Врагов
 • инж. Димитър Арнаудов
 • гл. ас. инж. Иван Георгиев
 • проф. д-р инж. Иван Янчев
 • инж. Константин Костадинов
 • инж. Лука Огорялков
 • инж. Мирко Угринов
 • ик. д-р Петър Нейчев
 • инж. Розен Попов
 • инж. Саркис Гарабедян
 • доц. д-р Светозар Нейков
 • инж. Тодор Джелатов
 • проф. д-р Христо Бозуков

Председател на Контролния съвет:

 • проф. дин Асен Конарев

Предмет на дейност

Организиране на научно-технически форуми - конгреси, конференции, симпозиуми, семинари, с цел непрекъснато професионално усъвършенстване на членовете;

Провеждане на научни събития с международно участие.

Организиране на научно-технически пътувания за участие в международни специализирани форуми, посещения на международни панаири и специализирани изложби. Организиране на бизнес срещи на български и чуждестранни участници.

Изготвяне на становища , участие с експерти в разработване на проекти на закони и други нормативни документи, свързани с развитието на науката, технологиите и бизнеса;

Организиране на презентации и експозиции по време на международни панаири и специализирани изложби на територията на панаирното градче в Пловдив.

Сътрудничество със сродни организации у нас и в чужбина;

Актуално
Проект BG05M9OP001-1.023-0010 “От идеята до парите“ по схема“Подкрепа на предприемачеството“ на ОП“Развитие на човешките ресурси“ с водеща организация “Андолито Консулт“ЕООД-Пловдив и партньор“НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив стартира от 01.06.2018г. и цели да бъдат обучени по част от професията“Сътрудник в малък и среден бизнес“ 110 лица,желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност,в т.ч. младежи до 29г.,безработни,не активни и /или работещи,без собствен бизнес.Те ще бъдат подкрепени по проекта чрез 40 часа индивидуални безплатни консултации по изготвяне на бизнес-план,документи за вписване на нов търговец и/или заявление за финансов инструмент.

В дейност II ще бъдат обучени 72 души,разделени в 12 групи по 6 души по специалността“Малък и среден бизнес“-180 уч.ч. в Дом на науката и техниката-Пловдив,от ЦПО към „НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив.След завършване на обучението и успешно полагане на изпит и защита на бизнес-план,курсистите ще получат Удостоверение за професионално обучение ,обр. 3-37 на МОН.

За включване в обучението и допълнителна информация: „НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив, Дом на науката и техниката-Пловдив,ул.“Гладстон“1

инж. Атанас Куюмджиев

0886/292848

nasko@hst.bg
Набираме курсисти за курсовете:

1.Огняри
2.Електробезопасност до 1000V
3.Хладилна и климатична техника
4. Електрически инсталации
5.Графичен дизайн
6.Компютърно обучение-Windows’7,Office’2010
7. Валутни касиери
8.Оперативно счетоводство
9.Web-design
10. Програмист
11.Текстообработване
12.Английски език
13. Немски език
14.Газови горелки

Курсовете са включени в месечния график на“НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив


тел.: 032/26-32-13, 0886 29 28 48

СНЦ „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив” предоставя на предприятия и фирми, кандидатстващи по процедури от ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”:

1. „Насърчаване на предприемачеството“ BG16RFOP002-2.024

Консултантски услуги за написване на проекта, предоставяне професионални съвети и консултации за предварителен анализ.

Пловдив
ул. „Гладстон” №1, Дом на науката и техниката,
тел. 032/62-25-60, 032/26-32-13, 032/ 62-25-82