Начало Конференции и симпозиуми Зали Контакти НТС- Инженеринг Български Еnglish
Научно-Технически Съюзи Новини Актуално Партньори
История и мисия

Сдружението „НТС с ДНТ – Пловдив”, приемник на Пловдивския клон на Българското инженерно-архитектурно дружество (БИАД) - София, учредено през 1893 г., обединява научно-техническата интелигенция в региона и с различните си форми на дейност подпомага професионалното развитие и усъвършенстване на своите членове, като се стреми да подобри и социално-икономическата среда, в която те работят. Сдружението се явява естествен посредник между науката и бизнеса.

Сдружението членува във Федерация на научно-техническите съюзи в България, а чрез нея – в Световната федерация на инженерните организации, Европейската федерация на националните инженерни асоциации, Съюза на българските фондации и сдружения, Българската стопанска камара

Структура

Сдружението се състои от 14 специализирани регионални научно - технически съюзи с индивидуални и колективни членове. Колективни членове са висши учебни заведения, научни институти, държавни и частни фирми.

Ръководи се от Управителен съвет, който се състои от председателите на регионалните специализирани научно - технически съюзи.

Председател на Управителния съвет на Сдружение „НТС с ДНТ – Пловдив“ е доц. д-р инж. Светозар Нейков.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

 • проф. дтн инж. Албена Стоянова
 • проф. д-р инж. Иван Янчев
 • проф. д-р Христо Бозуков
 • доц. д-р инж. Светозар Нейков
 • доц. д-р Георги Врагов
 • д-р ик. Петър Нейчев
 • гл. ас. инж. Иван Георгиев
 • инж. Димитър Арнаудов
 • инж. Мирко Угринов
 • инж. Константин Костадинов
 • инж. Никола Кърнолски
 • инж. Саркис Гарабедян
 • инж. Юлиан Братанов
 • маг. Жулиета Янкова

Председател на Контролния съвет:

 • проф. дин Асен Конарев

Цели

Сдружението има за цел да подпомага усилията на специалистите, обединени в НТС и клоновете за създаване на условия за творческо - професионалното им развитие и усъвършенстване. Да съдейства за повишаване на общественото влияние и престиж на българските специалисти с висше и средно образование от областта на науката, образованието, материалното производство и услугите. Да отстоява творческо - професионалните интереси на специалистите, които обединява, пред държавни и местни органи и организации. Да укрепва, разширява и развива взаимноизгодното сътрудничество със сродни организации у нас и в чужбина. Да защитава творческо – професионалните интереси на специалистите пред органите на държавната и местната власт, неправителствени организации и търговски дружества от страната и чужбина. Да координира усилията на своите специалисти за постигане на общи цели и резултати в многообразната дейност на Сдружението и ФНТС. Да оказва съдействие и методическа помощ на обединените в него специалисти при осъществяване на деловата им дейност. Да оказва съдействие и стимулира творческата активност, професионалните интереси и постиженията на специалистите от науката, образованието, материалното производство и услугите. Да осигурява актуална информация на специалистите, които обединява, за български и световни научно-технически постижения. Да популяризира български и световни постижения в науката и техниката сред обществото, както и дейността и постиженията на обединените в Сдружението специалисти. Да стимулира младите специалисти за развитие на творческия и научния им потенциал. Да поддържа и развива материално-техническата си база. Да работи за повишаване квалификацията на специалистите от науката, образованието, материалното производство и услугите. Да прилага и контролира спазването на професионална етика. Да работи в тясно сътрудничество със сродни организации от страната и чужбина. Да работи с търговски дружества, сдружения с нестопанска цел, фондации, висши и средни училища, институти на БАН и ССА и други за привличането на млади специалисти.

 
© 2024 НТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys