Начало Конференции и симпозиуми Зали Контакти НТС- Инженеринг Български Еnglish
Научно-Технически Съюзи Новини Актуално Партньори

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ВОДНО ДЕЛО - ПЛОВДИВ тел. 62-25-60 / 62-25-63

Председател - инж. Никола Кърнолски

Секретар - инж. Ивалина Панайотова

Наследник е на пловдивските инженери и техници, работещи в областта на водните проблеми и членуващи в първото пловдивско дружество на инженерите и техниците 1922год., клон на БИАД.

Наследник е на добрите нрави, големите способности и умения на членовете на ТО на НТС по водно дело Пловдив..

В ТО на НТС по водно дело Пловдив членуват специалисти с висше и средно образование със специалност “Хидро” и признаващи устава на Националния научно-технически съюз по Водно дело София.

ТО на НТС по водно дело Пловдив е член на Националния научно-технически съюз по Водно дело София, член на ФНТС София.

ТО на НТС по водно дело Пловдив :

 • Обединява и организира специалистите със висше и средно образование по водно дело, представлява и защитава техните творческо-професионални интереси, отстоява общественото им признание, издига престижа на тяхното творчество и труд и подпомага професионалното и творческото им израстване.
 • Създава условия за членовете и привържениците си за свободно и творческо професионално общуване в областта на водното дело.
 • Активно участва във форматирането и осъществяването на научно-техническа, екологическа, икономическа и социална политика в областта на водното дело на регионално равнище.

ТО на НТС по водно делоПловдив организира:
- обсъждания, конференции, семинари, научни екскурзии за специалистите в областта на водите.
- Презентации на фирми, предлагащи нови технологии, материали и изделия в областта на водното дело.

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА, 2018
 

 

 
 

На 22-ри март, 2018 година в Дома на науката и техниката - Пловдив за пореден път беше отбелязан Световния ден на водата.

Териториалната организация на Научно - техническия съюз по водно дело в Пловдив отново беше инициатор и организатор на събитието, но което бяха поканени и присъстваха повече от 65 членове на съюза и гости.

С встъпително слово и доклад председателят на ТО на НТС по водно дело - Пловдив, инж. Розен Попов, поздрави колегите си и гостите и направи кратък обзор на празника, който тази година премина под мотото „Природата за водата”.

Присъстващите имаха възможност за се запознаят с интересни теми, представени от лектори от различни области и институции, работещи по проблемите, свързани с водата:

Доклад на тема: „Техническо състояние на язовирните сктени и съоръженията им. Проблеми с нормативната база, свързани с експлоатацията и контрола” беше представен от инж. Йордан Кюмюрджев, от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

От името на Водоснабдяване и канализация ЕООД - Пловдив беше представен доклад на тема: „Програма и оформяне регистри за всички дейности на В и К ЕООД - Пловдив”.

Жив интерес предизвика и представянето на „Иновативна технология за компостирани на утайки от ПСОВ”, както и „Изработка на Регионални инвестиционни проучвания (РПИИП) за обособена територия на В и К ЕООД - Пловдив”.

Празникът продължи с дебати икоментари от всички присъстващи, обсъждания с докладчиците, обмен на информация по разглежданите теми.

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА, 2017

 

На 22-ри март 2017 година в Дома на науката и техниката в Пловдив Териториалната организация на научно-техническия съюз по водно дело - Пловдив за 25-ти път организира и проведе честването на Световния ден на водата.

Световният ден на водата е ежегодно събитие и се чества на 22 март.

Денят фокусира вниманието върху значението на прясна вода и се застъпва за устойчивото управление на сладководните ресурси.

Всяка година ООН предлага тема за Световния ден на водата, която тази година е „Отпадни води”.

Честването премина при изключителен интерес от страна на членовете на ТО на НТС по водно дело в Пловдив, като присъстваха над 50 представители на професионалното съсловие от целия град.

Честването започна с кратко приветствие и доклад от инж. Розен Попов - председател на съюза.

Инж. Розен Попов връчи „Златен медал инж. Михаил Момчилов” на инж. Ангелина Димитрова Александрова - дългогодишен активист на съюза.

В програмата бяха включени и представени интересни доклади и презентации:

- „Пречиствателна станция за отпадни води в град Пловди - настоящо състояние и бъдеще”;

- „Минерални води в Република България”;

- „Състояние на реките в Пловдивски регион - риск от наводнение”;

- „Язовир Оровил - факти и поуки”.

Честването завърши с оживени дискусии по представените проблеми и с пожелания за успешна работа.
СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА, 2016

На 22-ри март 2016 г. от 14:00 часа в зала №6 на Дома на науката и техниката - Пловдив за 24-ти пореден път се проведе честване на Световния ден на водата - събитие, целящо да обедини усилията на хората и специалистите за постигане на устойчиво управление и опазване на водните ресурси на планетата. На честването присъстваха над 60 специалисти в областта на водите, работещи в органите на регионалната администрация, експлоатационните дружества, проектанти и ветерани.

Събитието беше открито от Председателя на РНТС “Водно дело” - Пловдив и Изпълнителен директор на СНЦ “ТО на НТС с ДНТ - Пловдив” инж. Розен Попов, който запозна присъстващите със специфичния аспект на темата за водата през 2016 г. “Вода и работни места”, обявен от Агенцията по водите към ООН. Преди започването на деловата работа от името на ФНТС инж. Попов връчи на няколко съюзни членове федеративни награди. Бяха наградени петима специалисти за дългогодишния им принос към научно-техническата дейност в Пловдивски регион.

В своето изложение инж. Попов направи кратък исторически преглед на вече създадената почти четвъртвековна традиция за привличане на вниманието на хората от всички народи и континенти към непреходността на темата за водата, като подчерта, че с ежегодно обявяваните досега теми се е постигнало едно постепенно надграждане на усилията на международната общност хората да бъдат все по-подготвени в опазването и съхраняването на водата за бъдещите поколения.

Честването на Световния ден на водата - 2016 г. намери своя израз чрез актуалността на включените в дневния ред на събитието теми:
1. Създава ли водата работни места - нови перспективи и професии?
2. Приложение на модули за автоматизация на проектантския труд
3. Как да облагородим река Марица - любимо място за отдих на пловдивчани?
4. Преглед на техническото състояние на язовирите в Пловдивския регион
5. Представяне на фирма “Вило” (Германия) за помпени станции за отпадъчни води от малки обекти.

Независимо, че и досега една значителна част от световното население е била ангажирана в професии, тясно свързани с различни аспекти на водите и тяхното използване, в недалечно бъдеще може да се очаква да се появят и нови, което е продиктувано от развитието на новите технологии.

След изложението на инж. Попов думата беше предоставена на инж. Станислав Дарачев, докторант от УАСГ, който представи собствен софтуер за автоматизация на проектантския труд с приложение при проектирането на водоснабдителни и канализационни системи.

След него инж. Андрей Калоферов от “Напоителни системи” ЕАД - Пловдив запозна аудиторията с възможностите за благоустрояванне и социализация на речното корито на р. Марица в 10-километровия участък в чертите на гр. Пловдив, съобразено с новите изисквания за предпазване от вредното въздействие на водите и Плана за управление на риска от наводнения.

Отново в посока на сигурността на хидротехническите съоръжения при тяхната експлоатация беше и информацията за техническото състояние на язовирите в Пловдивския регион, изнесена от инж. Митко Стойчев, главен експерт в Областна администрация - Пловдив.

Представителят на фирма “Вило България” инж. Вълко Коев - продуктов мениджър за отпадни води, презентира нови разработки за помпи и модулни помпени станции Wilo-EMUport FTS за канализационни системи с възможности за сепариране и улавяне на механични примеси в отпадъчните води.

В последвалата дискусия на докладчиците се падна честта да отговарят на много и детайлни въпроси, което е показател за високото ниво на професионален интерес от страна на съюзните членове.


СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА, 2014

Световният ден на водата, който се отбелязва всяка година на 22-ри март, води началото си от Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Целта му е да привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси.
Тази година основна тема на празника e „Вода и енергия”.
Водата и енергията са взаимно свързани и зависими, тази взаимна връзка има съществена роля в програмите на ООН за устойчиво развитие след 2015г.

Защо ВОДА И ЕНЕРГИЯ?

 • Водата изисква енергия и енергията изисква вода;
 • Запасите са ограничени и търсенето се увеличава;
 • Пестенето на вода е пестене на енергия и обратно - пестенето на енергия е пестене на вода.

От друга страна енергията, добивана от вода е най-чистата енергия, която не замърсява природата. Тази енергия дава началото на така наречената „Зелена индустрия”. Световният Ден на водата, 2014 допринася за повишаване информираността за взаимните връзки между вода и енергия.
На тази цел беше подчинено и честването, организирано на 21-ви март 2014г. от Териториалната организация на НТС по ВОДНО ДЕЛО - Пловдив в Дома на науката и техниката в града със следната програма:
 • Връчване на федеративни награди;
 • Хидроенергийните язовири на река Въча;
 • Водоснабдяване на град Пловдив - перспективи;
 • Прилагане плановете за управление на речните басейни за постигане на рационално икономично използване на водните ресурси;
 • Практики за намаляване на ел. енергията във водоснабдяването на град Пловдив.

 
© 2024 НТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys